Thứ 5 27/02/2020 8:57 AM

Mẫu biểu Quản lý Đào tạo SĐH

Phòng ĐT-QLKH-HTQT trân trọng thông báo các quy trình biểu mẫu cho Quản lý đào tạo Sau Đại học

Thứ 3 28/02/2017 12:00 AM

Mẫu biểu Hành chính

Các mẫu Công văn hành chính của Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng(Ngày cập nhật: 08/02/2017)

Thứ 4 24/06/2015 12:00 AM

Mẫu biểu Tổng kết năm học, Thi đua - Khen thưởng

Các mẫu biểu dùng cho tổng kết năm học và hoàn thiện hồ sơ thi đua - khen thưởng của cán bộ(cập nhật đến ngày 24/6/2015)

Thứ 2 13/10/2014 9:00 AM

Quy trình và biểu mẫu Quản lý Khoa học - Công nghệ thông tin - Hợp tác Quốc tế

Văn bản và quy trình quản lý Khoa học công nghệ thông tin và hợp tác quốc tế của Viện đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng.

Thứ 3 10/09/2013 12:00 AM

Mẫu biểu Tài chính – Kế toán + Quản trị Viện

Một số mẫu biểu Tài chính – Kế toán + Quản trị Viện

Thứ 5 22/03/2012 12:00 AM

Danh bạ Viện Đào tạo YHDP và YTCC

Viện Đào tạo YHDP và YTCC xin thông báo "Danh bạ Viện" tới các cán bộ và các học viên, sinh viên toàn Viện để thuận lợi trong việc liên lạc và công tác. (ngày cập nhật 20/12/2012)

Thứ 3 15/11/2011 12:00 AM

Quy trình cấp phát VTHC, dụng cụ và các biểu mẫu liên quan

Quy trình sửa đổi bổ sung bắt đầu sử dụng cho năm học 2013-2014 và có thể chỉnh sửa trong quá trình áp dụng cho phù hợp (kèm theo công văn 160/YHDP&YTCC-TCHCQT của Viện Đào tạo

Thứ 3 23/08/2011 12:00 AM

Mẫu bảng chấm công - Viện Đào tạo YHDP và YTCC

Theo hướng dẫn của Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội