Thứ 6 12/12/2014 11:18 AM
Đăng bởi:

Bài giảng PPNCKH cho học viên cao học 23 từ 19/1 - 6/2/2015


Khoá học Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học

Đối tượng: Cao học 23

Thời gian: 19/1 - 6/2/2015

Bài 1. Tổng quan về NCKH và các loại thiết kế NCKH thường áp dụng trong bệnh viện. Khái niệm đề cương nghiên cứu và các bước xây dựng đề cương nghiên cứu. Thành phần của đề cương nghiên cứu.

Download bài giảng tại đây

Bài 2. Phương pháp lựa chọn vấn đề nghiên cứu, cách viết tên đề tài và mục tiêu nghiên cứu

Download bài giảng tại đây

Bài 3. Phương pháp tìm kiếm, viết tổng quan và trích dẫn tài liệu tham khảo

Download bài giảng tại đây

Download phần hướng dẫn sử dụng Endnote tại đây

Bài 4. Biến số chỉ số nghiên cứu

Download bài giảng tại đây

Bài 5. Kỹ thuật và công cụ thu thập số liệu, quy trình thu thập số liệu

Download bài giảng tại đây

Bài 6. Phương pháp chọn mẫu và tính toán cỡ mẫu

Download bài giảng tại đây

Bài 7. Tổng hợp và trình bày số liệu

Download bài giảng tại đây

Trình bày số liệu

Bài 8. Ước lượng và kiểm định số liệu

Download bài giảng tại đây

Bài 9. Sai số, nhiễu và cách khống chế

Download bài giảng tại đây

Bài 10. Đạo đức nghiên cứu

Download bài giảng tại đây

 

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội