Thứ 2 08/12/2014 3:59 PM
Đăng bởi:

Đăng ký học phần, chuyên đề TS, TLTQ NCS


Mẫu đăng ký: download tại đây

Tên học phần NCS:

1. Chuyên ngành VSHXH&TCYT:

   + Dịch tễ học nâng cao

   + Phương pháp nghiên cứu sức khỏe cộng đồng nâng cao

   + Yếu tố ảnh hưởng sức khỏe

2. Chuyên ngành YTCC:

   + Sức khỏe toàn câu

   + Nhân học & Y xã hội học

   + Chính sách và nghiên cứu hệ thống y tế

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội