Thứ 6 09/06/2017 4:11 PM

Quyết định giao đề tài và giảng viên hướng dẫn luận văn Thạc sĩ cho Cao học 25 chuyên ngành Y học dự phòng

Viện Đào tạo Y học dự phòng & Y tế công cộng trân trọng gửi tới Thầy/Cô và học viên Quyết định giao đề tài và cử giảng viên hướng dẫn luận văn thạc sĩ cho học viên Cao học khóa XXV, chuyên ngành Y học dự phòng.

Thứ 2 10/04/2017 10:05 AM

Lịch Bảo vệ luận văn CH 24

Viện Đào tạo Y học dự phòng & Y tế công cộng trân trọng thông báo lịch bảo vệ luận văn Cao học 24.

Thứ 3 21/02/2017 10:15 AM

Thông báo mở lớp chứng chỉ Bổ sung kiến thức thi Cao học năm 2017

Viện Đào tạo Y học dự phòng & Y tế công cộng trân trọng thông báo về việc mở lớp chứng chỉ Bổ sung kiến thức dự thi Cao học Y tế công cộng, Quản lý bệnh viện và Dinh dưỡng năm 2017

Thứ 4 07/12/2016 9:55 AM

Quyết định giao đề tài và giảng viên hướng dẫn Cao học 24 Y tế công cộng, Dịch tễ học, Dinh dưỡng, Quản lý bệnh viện, BSNT 39 Y học dự phòng

Phòng ĐT-QLKH-HTQT trân trọng gửi tới Bộ môn và học viên quyết định giao đề tài và giảng viên hướng dẫn luận văn Thạc sĩ cho học viên Cao học 24 các chuyên ngành Y tế công cộng, Dịch tễ học, Dinh dưỡng, Quản lý bệnh viện, Bác sĩ Nội trú 40 Dinh dưỡng và Bác sĩ Nội trú 39 Y học dự phòng

Thứ 6 21/10/2016 10:57 AM

Lịch chạy cho Cao học 25, BSNT 41, BSCKI 21

Phòng ĐT-QLKH-HTQT trân trọng gửi tới anh/chị học viên SĐH Viện lịch chạy SĐH cho Cao học 25, BSNT 41 và BSCKI 21.

Thứ 2 26/09/2016 9:17 AM

Lịch bảo vệ luận văn CH 24 YHDP, BSNT 38 YHDP, BSNT 40 YHDP,

Phòng ĐT-QLKH-HTQT xin trân trọng thông báo tới Bộ môn và học viên lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho Cao học khóa 24 YHDP, BSNT 38 YHDP, BSNT 40 YHDP

Thứ 5 08/09/2016 9:53 AM

Quy trình và một số biểu mẫu văn bản dùng cho bảo vệ luận văn Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú

Để phục vụ cho việc chuẩn bị hồ sơ bảo vệ luận văn, Viện Đào tạo YHDP & YTCC trân trọng thông báo tới các học viên Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú quy trình và một số biểu mẫu văn bản như sau:

Thứ 5 08/09/2016 9:41 AM

Quy trình và các biểu mẫu dùng trong thông qua đề cương luận văn thạc sĩ, BSNT, BSCKII

Kính gửi các Bộ môn và học viên, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng xin gửi đến các Bộ môn và học viên Quy trình và một số biểu mẫu dùng cho bảo vệ luận văn thạc sĩ, BSNT, BSCKII

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội