Thứ 6 08/06/2018 10:02 AM

Quyết định giao đề tài và GVHD Cao học 26 Y học dự phòng

Phòng ĐT-QLKH-HTQT trân trọng gửi tới Giảng viên, Bộ môn và học viên Quyết định giao đề tài và giảng viên hướng dẫn cho Cao học 26, BSNT 42 Y học dự phòng.

Thứ 2 28/05/2018 10:13 AM

Quyết định giao đề tài và giảng viên hướng dẫn lớp Thạc sĩ Y tế công cộng chương trình Quốc tế khóa II (2017-2018)

Phòng ĐT-QLKH-HTQT trân trọng gửi tới toàn thể giảng viên, Bộ môn, học viên quyết định hướng dẫn lớp ThS chuyên ngành Y tế cộng cộng bằng tiếng Anh khóa II (2017 - 2018)

Thứ 3 27/02/2018 2:09 PM

Thông báo mở lớp Bổ sung kiến thức Y tế công cộng/Dinh dưỡng năm 2018

Viện Đào tạo YHDP & YTCC trân trọng thông báo về việc mở lớp chứng chỉ Bổ sung kiến thức Y tế công cộng/Dinh dưỡng cho thí sinh có nguyện vọng dự thi Cao học các chuyên ngành Y tế công cộng, Quản lý Bệnh viện và Dinh dưỡng.

Thứ 2 08/01/2018 10:22 AM

Quyết định giao đề tài và GVHD Cao học 25 các chuyên ngành YTCC, Dinh dưỡng, DTH, QLBV

Phòng ĐT-QLKH-HTQT trân trọng gửi tới toàn thể giảng viên, Bộ môn, học viên quyết định giao đề tài và giảng viên hướng dẫn lớp Cao học khóa XXV các chuyên ngành Dinh dưỡng, Dịch tễ học, Quản lý bệnh viện và Y tế công cộng

Thứ 4 01/11/2017 4:48 PM

Lịch chạy SĐH cho Cao học XXVI (2017-2019), BSNT XLII (2017-2020), BSCKI XXII (2017-2019), BSCKII (2017-2019)

Phòng ĐT-QLKH-HTQT, Viện Đào tạo Y học dự phòng & Y tế công cộng trân trọng thông báo lịch chạy Sau Đại học năm 2017 cho Cao học XXVI (2017-2019), BSNT XLII (2017-2020), BSCKI XXII (2017-2019), BSCKII (2017-2019)

Thứ 4 01/11/2017 4:43 PM

Lịch bảo vệ luận văn CH 25 Y học dự phòng

Phòng ĐT-QLKH-HTQT, Viện Đào tạo Y học dự phòng & Y tế công cộng trân trọng thông báo lịch bảo vệ luận văn cho Thạc sĩ chuyên ngành Y học dự phòng khóa 25 và Bác sĩ Nội trú chuyên ngành Y học dự phòng khóa 39

Thứ 4 01/11/2017 4:39 PM

Quyết định công nhận tốt nghiệp lớp ThS YTCC bằng tiếng Anh khóa I (2016-2017)

Viện Đào tạo Y học dự phòng & Y tế công cộng trân trọng kính gửi tới Thầy/Cô và học viên Quyết định công nhận tốt nghiệp lớp Thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng bằng tiếng Anh khóa I (2016-2017)

Thứ 4 01/11/2017 4:32 PM

QĐ công nhận tốt nghiệp Thạc sĩ Khóa XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV

Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng xin trân trọng gửi tới Thầy/Cô cùng học viên các Quyết định công nhận tốt nghiệp Thạc sĩ khóa XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội