Thứ 3 05/02/2013 12:00 AM

Lịch giảng môn KTYT cho BSCKI YHDP K17

Thứ 3 08/01/2013 12:00 AM

Lịch học cho NCS 31 Dinh dưỡng, BSCKI YHDP 16 và BSCKI Dinh dưỡng 17 tại BM Dinh dưỡng - An toàn thực phẩm

Phòng ĐT-NCKH-HTQT thông báo lịch học cho NCS 31 Đinh dưỡng, BSCKI YHDP 16 và BSCKI Dinh dưỡng 17, cụ thể như sau: Địa điểm: BM Dinh dưỡng - An toàn thực phẩm Sáng: 8h00, chiều: 14h00

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội