Thứ 2 10/08/2015 10:04 AM
Đăng bởi:

Các công trình nghiên cứu và xuất bản giai đoạn 2010-2015 Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng


Cuốn sách là tập hợp tất cả danh sách các đề tai cấp nhà nước, cấp bộ, các đề tài cấp cơ sở và các  đề tài hợp tác cũng như danh sách các bài báo trên tạp chí nước ngoài cũng như trong nước giai đoạn 2010-2015. Cuốn sách đánh dấu bước phát tiển vượt bậc của Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng sau 55 năm xây dựng và phát  triển. 

Chi tiết xin tải tại đây.

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội