Thứ 4 09/05/2012 12:00 AM

Announcement of research planning workshop, Institute for Preventive and Public Health, for 2011-2012

Announcement of research planning workshop, Institute for Preventive and Public Health, for 2011-2012

Thứ 4 07/03/2012 12:00 AM

Announcement of “Experience sharing on weather analysis data” workshop

Announcement of “Experience sharing on weather analysis data” workshop, under the auspices of PDC project, SIDA

Thứ 4 07/03/2012 12:00 AM

Thông báo về hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm về Phân tích số liệu thời tiết”

Thông báo về hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm về Phân tích số liệu thời tiết”. Trong khuôn khổ dự án PDC Sida sẽ tổ chức...

Thứ 2 05/03/2012 12:00 AM

International article of research team, Institute for Preventive and Public Health

International article of research team, Institute for Preventive and Public Health

Thứ 2 05/03/2012 12:00 AM

Bài báo quốc tế của nhóm nghiên cứu Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng

Bài báo quốc tế của nhóm nghiên cứu Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng

Thứ 5 01/03/2012 12:00 AM

Announcement on Science and Technology research plan for 2013

Announcement on Science and Technology research plan for 2013

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội