Thứ 4 29/02/2012 12:00 AM

Information on the 3rd research briefing of Institute for Preventive and Public Health

The Institute for Preventive and Public Health held its third research briefing titled “Review of specific health-related behaviors”.

Thứ 4 29/02/2012 12:00 AM

Thông tin về buổi sinh hoạt khoa học lần thứ 3 Viện ĐT YHDP&YTCC

Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng tổ chức buổi sinh hoạt khoa học lần thứ ba với chủ đề “Nghiên cứu một số hành vi liên quan đến sức khỏe".

Thứ 5 15/12/2011 12:00 AM

Announcement on the 1st research briefing of Institute for Preventive and Public Health

Announcement on the 1st research briefing of Institute for Preventive and Public Health, 2011-2012 academic year

Thứ 5 15/12/2011 12:00 AM

Thông báo về buổi sinh hoạt khoa học lần thứ nhất Viện ĐT YHDP&YTCC năm học 2011-2012.

Thông báo về buổi sinh hoạt khoa học lần thứ nhất Viện ĐT YHDP&YTCC năm học 2011-2012

Chủ nhật 23/10/2011 12:00 AM

International article, by Hoang Van Minh, PhD

International article, by Hoang Van Minh, PhD

Chủ nhật 23/10/2011 12:00 AM

“Study outline development methodology” training

“Study outline development methodology” training course

Chủ nhật 23/10/2011 12:00 AM

Briefing on “Health care expenditures”

Briefing on “Health care expenditures”

Chủ nhật 23/10/2011 12:00 AM

Bài báo quốc tế của TS. Hoàng Văn Minh

Bài báo quốc tế của TS. Hoàng Văn Minh

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội