Thứ 2 05/03/2012 12:00 AM

Bài báo quốc tế của nhóm nghiên cứu Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng

Bài báo quốc tế của nhóm nghiên cứu Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng

Thứ 5 01/03/2012 12:00 AM

Announcement on Science and Technology research plan for 2013

Announcement on Science and Technology research plan for 2013

Thứ 5 01/03/2012 12:00 AM

Thông báo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2013

Thông báo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2013

Thứ 4 29/02/2012 12:00 AM

Information on the 3rd research briefing of Institute for Preventive and Public Health

The Institute for Preventive and Public Health held its third research briefing titled “Review of specific health-related behaviors”.

Thứ 4 29/02/2012 12:00 AM

Thông tin về buổi sinh hoạt khoa học lần thứ 3 Viện ĐT YHDP&YTCC

Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng tổ chức buổi sinh hoạt khoa học lần thứ ba với chủ đề “Nghiên cứu một số hành vi liên quan đến sức khỏe".

Thứ 5 15/12/2011 12:00 AM

Announcement on the 1st research briefing of Institute for Preventive and Public Health

Announcement on the 1st research briefing of Institute for Preventive and Public Health, 2011-2012 academic year

Thứ 5 15/12/2011 12:00 AM

Thông báo về buổi sinh hoạt khoa học lần thứ nhất Viện ĐT YHDP&YTCC năm học 2011-2012.

Thông báo về buổi sinh hoạt khoa học lần thứ nhất Viện ĐT YHDP&YTCC năm học 2011-2012

Chủ nhật 23/10/2011 12:00 AM

International article, by Hoang Van Minh, PhD

International article, by Hoang Van Minh, PhD

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội