Thứ 4 24/08/2011 12:00 AM

Information on Mékong Santé meeting, 2012

Information on Mékong Santé meeting, 2012

Thứ 3 09/08/2011 12:00 AM

nnouncement on review and presentation of Dang Van Ngu Award for 2011

Announcement on review and presentation of Dang Van Ngu Award for 2011

Thứ 3 09/08/2011 12:00 AM

Thông báo về việc xét tặng giải thưởng Đặng Văn Ngữ năm 2011

Thông báo về việc xét tặng giải thưởng Đặng Văn Ngữ năm 2011.

Thứ 7 30/07/2011 12:00 AM

Announcement of Young Researchers Conference, Hanoi Medical University for 2011

Announcement of Young Researchers Conference, Hanoi Medical University for 2011

Thứ 7 30/07/2011 12:00 AM

Announcement of method and plan of selecting institutions and individuals in charge of national level science and technology research missions for 2012

To select institutions and individuals to be in charge of national level science and technology research missions for the 2012 plan, the Ministry of Science and Technology hereby informs the method and plan for such selection below:

Thứ 7 30/07/2011 12:00 AM

Thông báo Hội nghị khoa học tuổi trẻ Trường Đại học Y Hà Nội năm 2011

Thông báo Hội nghị khoa học tuổi trẻ Trường Đại học Y Hà Nội năm 2011

Thứ 7 30/07/2011 12:00 AM

Thông báo về phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước thực hiện trong kế hoạch năm 2012 .

Để tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước thực hiện trong kế hoạch năm 2012, Bộ Khoa học và Công nghệ xin thông báo về phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau:

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội