Thứ 2 03/07/2017 4:37 PM

Quy trình ISO Viện Đào tạo YHDP&YTCC

Viện Đào tạo YHDP và YTCC ra Quyết định ban hành các quy trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đợt 1

Quyết định số: 122/QĐ-YHDP&YTCC, ngày 02/6/2017

STT

Tên quy trình

Mã số

1.

Quy trình Xây dựng Kế hoạch hoạt động năm (Mẫu biểu 1, 2, 3, 4)

QT.01.HCTH.YHDP

2.

Quy trình Xử lý văn bản (Mẫu biểu

QT.02.HCTH.YHDP

3.

Quy trình Tuyển dụng hợp động lao động Viện Đào tạo YHDP và YTCC

QT.01.TCCB.YHDP

4.

Quy trình Tổ chức buổi gặp mặt cán bộ thôi giữ chức vụ (Mẫu biểu)

QT.02.TCCB.YHDP

5.

Quy trình Bổ nhiệm cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền của Viện trưởng (Mẫu biểu)

QT.03.TCCB.YHDP

6.

Quy trình Quản lý sổ bảo hiểm xã hội

QT.04.TCCB.YHDP

7.

Quy trình Mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ

QT.01.QTr.YHDP

8.

Quy trình Mua sắm vật tư hóa chất

QT.02.QTr.YHDP

9.

Quy trình Sửa chữa tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất

QT.03.QTr.YHDP

10.

Quy trình Lập dựng dự toán ngân sách

QT.01.TCKT.YHDP

11.

Quy trình Tổ chức thu và quản lý học phí (Mẫu biểu)

QT.02.TCKT.YHDP

12.

Quy trình Tạm ứng, thanh toán và thanh toán tạm ứng (Mẫu biẻu)

QT.03.TCKT.YHDP

13.

Quy trình Thanh toán lương (Mẫu biểu 3, 4, 5)

QT.04.TCKT.YHDP

14.

Quy trình Tổ chức thu, chi hoạt động dịch vụ tiêm chủng

QT.05.TCKT.YHDP

15.

Quy trình Lập báo cao quyết toán tài chính

QT.06.TCKT.YHDP

16.

Quy trình Giám sát dạy và học

QT.01.ĐT.YHDP

17.

Quy trình Tổ chức gặp mặt đầu khóa cho sinh viên, học viên

QT.02.ĐT.YHDP

18.

Quy trình Tuyển sinh Văn bằng 2

QT.01.ĐTĐH.YHDP

19.

Quy trình Tổ chức thi hết môn cho Văn bằng 2, Liên thông

QT.02.ĐTĐH.YHDP

STT

Tên quy trình

Mã số

20.

Quy trình Phối hợp cấp bằng Văn bằng 2, Liên thông

QT.03.ĐTĐH.YHDP

21.

Quy trình Tổ chức dạy học trong năm cho đối tượng Văn bằng 2 và Liên thông

QT.04.ĐTĐH.YHDP

22.

Quy trình Học thực địa cộng đồng 1 (Bác sỹ Y3, Cử nhân Y2)

QT.05.ĐTĐH.YHDP

23.

Quy trình Học thực địa cộng đồng 2 (Bác sỹ Y5, Cử nhân Y3)

QT.06.ĐTĐH.YHDP

24.

Quy trình Học thực địa cộng đồng 3 (Bác sỹ Y6, và đối tượng tương đương)

QT.07.ĐTĐH.YHDP

25.

Quy trình Học thực địa cộng đồng 3 (CNYTCC Y4, và đối tượng tương đương)

QT.08.ĐTĐH.YHDP

26.

Quy trình Thông qua đề cương Sau đại học (Cao học, Nội trú, Chuyên khoa II)

QT.01.SĐH.YHDP

27.

Quy trình Bảo vệ luận văn Sau đại học (Cao học, Nội trú, Chuyên khoa II)

QT.02.SĐH.YHDP

28.

Quy trình Đăng ký và chấm chuyên đề, tiểu luận tổng quan Tiến sĩ

QT.03.ĐTSĐH.YHDP

29.

Quy trình Đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở

QT.04.ĐTSĐH.YHDP

30.

Quy trình Mời, đón tiếp đoàn quốc tế đến trao đổi/tham quan/học tập tại Viện

QT.01.HTQT.YHDP

31.

Quy trình Quản lý thông tin lên Website của Viện

QT.02.HTQT.YHDP

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội