Thứ 6 01/11/2019 8:50 AM

Quyết định giao đề tài và GVHD Cao học 27, BSNT 43, MPH 3

Phòng ĐT-QLKH-HTQT trân trọng kính gửi tới Bộ môn, Giảng viên hướng dẫn, học viên Quyết định giao đề tài và GVHD Cao học 27, BSNT 43, MPH 3

Thứ 4 10/10/2018 8:08 AM

Quyết định giao đề tài và giảng viên hướng dẫn cho học viên Cao học khóa XXVI các chuyên ngành Y tế công cộng, Dinh dưỡng, Dịch tễ học và Quản lý Bệnh viện

Phòng ĐT-QLKH-HTQT trân trọng kính gửi tới Giảng viên, Bộ môn, học viên Quyết định giao đề tài và giảng viên hướng dẫn cho học viên Cao học khóa XXVI các chuyên ngành Y tế công cộng, Dinh dưỡng, Dịch tễ học và Quản lý Bệnh viện.

Thứ 2 08/10/2018 9:53 AM

Quy trình và một số biểu mẫu văn bản dùng cho bảo vệ luận văn Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú

Để phục vụ cho việc chuẩn bị hồ sơ bảo vệ luận văn, Viện Đào tạo YHDP & YTCC trân trọng thông báo tới các học viên Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú quy trình và một số biểu mẫu văn bản như sau:

Thứ 2 01/10/2018 9:41 AM

Quy trình và các biểu mẫu dùng trong thông qua đề cương luận văn thạc sĩ, BSNT, BSCKII

Kính gửi các Bộ môn và học viên, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng xin gửi đến các Bộ môn và học viên Quy trình và một số biểu mẫu dùng cho bảo vệ luận văn thạc sĩ, BSNT, BSCKII

Thứ 2 01/10/2018 9:03 AM

Mẫu đơn xác nhận quá trình học tập

Mẫu đơn xin xác nhận quá trình học tập dùng cho học viên Sau đại học các chuyên ngành thuộc Viện Đào tạo YHDP&YTCC

Thứ 6 28/09/2018 10:56 AM

Quyết định công nhận tốt nghiệp lớp Thạc sĩ Y tế công cộng - chương trình Quốc tế khóa II

Phòng ĐT - QLKH - HTQT trân trọng gửi tới toàn thể Giảng viên, Bộ môn, học viên Quyết định công nhận tốt nghiệp lớp MPH Khóa II (2017-2018)

Thứ 2 28/05/2018 10:13 AM

Quyết định giao đề tài và giảng viên hướng dẫn lớp Thạc sĩ Y tế công cộng chương trình Quốc tế khóa II (2017-2018)

Phòng ĐT-QLKH-HTQT trân trọng gửi tới toàn thể giảng viên, Bộ môn, học viên quyết định hướng dẫn lớp ThS chuyên ngành Y tế cộng cộng bằng tiếng Anh khóa II (2017 - 2018)

Thứ 2 08/01/2018 10:22 AM

Quyết định giao đề tài và GVHD Cao học 25 các chuyên ngành YTCC, Dinh dưỡng, DTH, QLBV

Phòng ĐT-QLKH-HTQT trân trọng gửi tới toàn thể giảng viên, Bộ môn, học viên quyết định giao đề tài và giảng viên hướng dẫn lớp Cao học khóa XXV các chuyên ngành Dinh dưỡng, Dịch tễ học, Quản lý bệnh viện và Y tế công cộng

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội