Thứ 5 29/06/2017 5:28 PM
Đăng bởi: Le Thi Thanh Xuan

Kiến thức, thái độ, thực hành về vắc xin cúm mùa và một số yếu tố liên quan của bác sĩ một số bệnh viện tại TP. Hồ Chí Minh năm 2015

Mục tiêu cụ thể:

Mô tả kiến thức, thái độ, thực hành về vắc xin cúm mùa của bác sĩ một số bệnh viện tại TP. Hồ Chí Minh năm 2015

Phân tích một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, thực hành về vắc xin cúm mùa của bác sĩ một số bệnh viện tại TP. Hồ Chí Minh năm 2015 

Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Như Nguyên (Email: trannhunguyen11@gmail.com)

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội