Thứ 5 25/01/2018 10:39 AM
Đăng bởi: Administrator

Họp xây dựng chuẩn đầu ra cho đối tượng SĐH

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo về xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo, Viện Đào tạo YHDP & YTCC, Đại học Y Hà Nội đã có buổi họp xây dựng chuẩn đầu ra cho đối tượng sau đại học.

Bắt đầu buổi họp, PGS.TS Kim Bảo Giang, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo YHDP & YTCC đã trình bày về Thông tư, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về xây dựng và công bố chuẩn đầu ra cho các ngành nghề đào tạo của trường.

PGS. TS Lê Thị Hương, Viện trưởng Viện Đào tạo YHDP & YTCC, yêu cầu thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chuẩn đầu ra, làm đầu mối chung chỉ đạo các hoạt động xây dựng chuẩn đầu ra.

Tại buổi họp, các bộ môn đã thảo luận về việc xây dựng chương trình đào tạo SĐH, và đi đến thống nhất các bộ môn sẽ xây dựng CĐR và khung chương trình cho các đối tượng cao học thuộc bộ môn mình quản lý.

Phòng ĐT QLKH HTQT chịu trách nhiệm xây dựng: Biểu mẫu chung về chuẩn đầu ra và biểu mẫu KCT để các bộ môn thống nhất thực hiện; Dự thảo QĐ thành lập ban chỉ đạo:  (BGH, LĐ Viện, SĐH trường, trưởng PĐT viện, trưởng các BM, tài chính kế toán…); Dự thảo thành lập các tiểu ban chuyên môn:  Trưởng BM chuyên ngành liên quan + các Viện chuyên môn +  các nhà tuyển dụng đại diện cho các chuyên ngành xây dựng chuẩn đầu ra.

Hạn nộp chuẩn đầu ra và chương trình khung cho tất cả các đối tượng/ chuyên ngành là 26/2/2018 về phòng ĐT-QLKH-HTQT.

 

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội